Siddhi Lālasā – Song One

Gītā-mālā (A Garland of Songs) Chapter Five Siddhi Lālasā (Intense, Eager Longing for the Highest Spiritual Perfection) Song 1 (Wandering Madly in Navadvīpa) (1) kabe gaura-vane, suradhunī-taṭe, `hā rādhe hā kṛṣṇa' bole' kāńdiyā beḍā'bo, Read More...