Siddhi Lālasā – Song Six

Gītā-mālā (A Garland of Songs) Chapter Five Siddhi Lālasā (Intense, Eager Longing for the Highest Spiritual Perfection) Song 6 (The First Chance of Sevā) (1) nirjana kuṭīre śrī rādhā-caraṇa smaraṇe thākibā rata śrī rūpa Read More...