Śrī Śikṣāṣṭaka – Song Four

Gītāvalī (A Collection of Songs) Śrī Śikṣāṣṭaka (Eight Prayers of Divine Instruction) - Song 4 (1) prabhu tava pada-yuge mora nivedan nāhi māgi deha-sukha, vidyā, dhana, jan 1) O Lord! This is my humble Read More...