Śrī Kṛṣṇer Viṁśottara-Śata-Nām – Song Five

Gītāvalī (A Collection of Songs) Śrī Kṛṣṇer Viṁśottara-Śata-Nām (One Hundred and Twenty Names of Lord Kṛṣṇa) - Song 5 (1) rādhā-vallabha, rādhā-vinoda 

rādhā-mādhava, rādhā-pramoda 1) Kṛṣṇa is the lover of Rādhā, the pleasure of Read More...