Siddhi Lālasā – Song Seven

Gītā-mālā (A Garland of Songs) Chapter Five Siddhi Lālasā (Intense, Eager Longing for the Highest Spiritual Perfection) Song 7 (The Glories of Rādhā-Kuṇḍa) (1) śrī rūpa mañjarī kabe madhura bacane rādhā-kuṇḍa mahimā barnibe sańgopane Read More...