Śrī Śrī Rūpānuga-bhajana-darpaṇa – Song Twenty-Two

Gītā-mālā (A Garland of Songs) Chapter Four Śrī Śrī Rūpānuga-bhajana-darpaṇa (A Mirror Reflecting the Worship Which Follows Śrīla Rūpa Goswāmī) Song 22 (1) sthāyī bhābābiṣṭa citta   pāiyā bibhāba-bitta udbhaṭa bhābete āpanāra prāṇa-bṛtte nyasa kore   Read More...