Siddhi Lālasā – Song Nine

Gītā-mālā (A Garland of Songs) Chapter Five Siddhi Lālasā (Intense, Eager Longing for the Highest Spiritual Perfection) Song 9 (The Mood of a Mañjarī) (1) vṛṣabhānu-sutā-caraṇa-sevane, hoibo ye pālya-dāsī śrī-rādhāra sukha,  satata sādhane, rohibo Read More...