Śrī Śrī Rūpānuga-bhajana-darpaṇa – Song Three

Gītā-mālā (A Garland of Songs) Chapter Four Śrī Śrī Rūpānuga-bhajana-darpaṇa (A Mirror Reflecting the Worship Which Follows Śrīla Rūpa Goswāmī) Song 3 (1) yoga jāga saba chāra     śraddhā sakalera sāra sei śraddhā hṛdoye jāhāra Read More...